Przeglądy

Wykonywanie okresowych przeglądów instalacji elektrycznych gwarantuje jej bezpieczeństwo. Każda instalacja elektryczna powinna być poddana przeglądowi i pomiarom. Zgodnie z Art. 62. 1 pkt 2.; Dziennik Ustaw 2017 poz. 1332 właściciel budynku zobowiązany jest do dokonania kontroli (nie rzadziej niż raz na 5 lat), której celem jest sprawdzenie stanu technicznego instalacji elektrycznej. 

Należy pamiętać, iż przeglądy elektryczne należy wykonywać każdorazowo w przypadku wystąpienia uszkodzeń budynków, powstałych w wyniku m.in. wyładowań elektrycznych lub powodzi. Posiadanie aktualnych protokołów z badań instalacji jest niezbędne do uzyskania ewentualnego odszkodowania.

Do pięcioletnich przeglądów elektrycznych zaliczamy:
– przeglądy rezystancji izolacji w pomieszczeniach:
– wilgotnych
– gorących (o temperaturze powietrza powyżej 35 ºC) 
– zapylonych
– przeglądy skuteczności ochrony przeciwporażeniowej w pomieszczeniach:
– zagrożonych pożarem 
– należących do grup budynków ZL I, ZL II i ZL III (m.in. budynki użyteczności publicznej, szkoły, budynki biurowe, internaty, hotele)
– zapylonych
 przeglądy rezystancji uziomów
 badania instalacji odgromowej
 przeglądy natężenia oświetlenia (nie rzadziej niż co 5 lat, zalecane co 2 lata)

Po wykonaniu pięcioletnich przeglądów instalacji elektrycznej, sporządzane są protokoły z badań, które zawierają informacje dotyczące stanu instalacji. 
Zarówno przeglądy elektryczne jak i protokoły mogą być wykonane jedynie przez elektryka posiadającego odpowiednie uprawnienia.